meny
Illustrasjonsbilde

Anleggsbransjen – årsrapport fra Norsk Arbeids­mands­forbund

De regionale verneombudene har besøkt 3332 arbeidsplasser i 2016. Dette er det høyeste besøkstallet noen gang. RVO-ene melder om stor aktivitet på anleggsplassene.

Troms og Finnmark har hatt bra aktivitet. Litt permitteringer i Troms, men bra ordrereserver for 2017. Flere større prosjekt går mot avslutning, men det er også nye under oppstart.

Når det gjelder Nordland, har 2016 vært et godt år for maskin- og anleggsbransjen. Flere store riks­­­entre­prenører har vunnet store kontrakter for Statens Vegvesen. Dette har gitt mange av de mindre entreprenørene lokalt et løft og mulighet for langvarig arbeid. Tunnelrehabilitering er i full gang. Dessverre litt permitteringer og oppsigelser på slutten av året.

Trøndelagsfylkene hadde en rolig start på året, med unntak av kampflybasen på Ørlandet og E-16 sør for Trondheim. Fra april og utover året var det stor aktivitet, dessverre også med useriøse bedrifter. Takket være felles innsats fra RVO-ene, Arbeidstilsynet og A-krimgruppa ble det satt en stopper for de fleste av dem.

I Møre og Romsdal har det gått på det jevne, men også i 2016 har det vært vanskelig å få fatt i maskin­kjørere. Det er bra med søkere på anleggsfagene på Borgund videregående skole, så det er viktig at bransjen stiller opp slik at disse får læreplasser. Så langt har det ikke vært noen tilstrømming av utenlandsk arbeidskraft i anleggsbransjen. Størst aktivitet har det vært i og rundt Molde og Ålesund, litt roligere rundt Kristiansund. Lokale entreprenører har fått oppdrag på RV 70. Rehabilitering av tunneler har også kommet til fylket. En mild vinter så langt har gitt jevn aktivitet.

I Sogn og Fjordane har det vært bra sysselsetting i perioden og derfor ingen kjente permitteringer eller nedbemanninger. Størst aktivitet har det vært i søndre Sunnmøre, Nordfjord, Florø og Sogndal. Lavest aktivitet i ytre og indre Sogn. E-39 Olden-Innvik får endelig en etterlengtet oppgradering, og tunnelrehabiliteringer foregår også i fylket.

Hordaland har stor aktivitet både i Bergens-området og ute i distriktene. Tunnelrehabilitering foregår for fullt, og flere trafikksikringstiltak har vært ferdigstilt i løpet av året. Utdeling av brosjyrer og veiledere innen HMS gir mange positive tilbakemeldinger. De aller fleste besøkene er foretatt på små og mellomstore bedrifter, selv om landets største veiprosjekt, mellom Bergen og Os, er under fullt arbeid. Jernbaneverket har også kommet langt med fullprofilboring av ny jernbanetunnel gjennom Ulriken.

Statlige og kommunale anlegg har bra aktivitet i Rogaland, mens privatmarkedet er preget av stagnasjon. Likt ulik oppdragsmengde for de små entre­prenørene, men jevnt over bra. Den største aktiviteten er innenfor veianlegg, kommunale VA-anlegg og tomteanlegg, men også her er det store samferdselsprosjekt under utbygging.

Agder-fylkene har stabil aktivitet, men står litt på vent, og bransjen trenger oppdrag. Flere store samferdselskontrakter som nå er utdelt kan bedre på dette. To større kraftutbygginger foregår, i tillegg til større linjeutbygging i regi av Statnett. Dessverre krevde dette arbeidet et menneskeliv i 2016.

Fortsatt er det en god del hyttebygging i både øvre og nedre Telemark, men på et langt lavere nivå enn tidligere. I Skien-Porsgrunn- området er det god aktivitet innenfor både utbygging av vei og industriområde. Vestfold har også hatt jevnt bra aktivitet. Det er stor etterspørsel etter fagfolk, og ingen permitteringer er registrert. Innen vei og jernbane er det store prosjekter i Telemark og Vestfold som både er ferdigstilte og som fortsatt er under bygging.

Buskerud har stor aktivitet, spesielt i Drammen og Kongsbergområdet, med ny E-134. Ellers er det utbygginger både på Hønefoss og Gol, og nord i fylket bygges det fortsatt mange hyttetomter. For de som er villige til å flytte litt på seg, er det nok av oppdrag i området, og det er stor etterspørsel etter fagfolk.

I Oslo har nok de små bedriftene litt mindre aktivitet, mens de større har bra med oppdrag. Landets største jernbaneutbygging er for tiden i gang på Folloprosjektet. I Oslo-området opplever man at det øker på med utenlandske aktører som leier maskiner og påtar seg arbeid i byggefelt. Her oppstår det språkproblemer, og det er hos disse det stanses mest arbeid på grunn av manglende HMS og farefulle arbeidsoperasjoner.

Aktiviteten i Østfold er fortsatt stor, selv om E-18 gjennom fylket er åpnet. Både små og store entreprenører har fulle ordrebøker, og det er ikke registrert permitteringer eller oppsigelser.

I Akershus har det, med unntak av Follobaneprosjektet, ikke vært de store utbyggingene, men mer på det jevne. Nett- og kraftselskapene har mye fiber- og kabellegging. Det er også bra aktivitet på kommunal­tekniske anlegg og boligmarkedet. Mange småbedrifter uten egen vernetjeneste har blitt besøkt. Mange av disse er leid inn på større anlegg, og til tider ser man også at den innleide selv leier inn. Dette gjør samhandling og oversikt på HMS vanskelig. Når man får flere ledd på denne måten, har man tidligere sett at det er der ulykker skjer.

Mild førjulsvinter i Oppland og Hedmark har vært gunstig for anleggsaktiviteten. Store veianlegg i Gudbrandsdalen er ferdigstilt dette året, men mye står for oppstart. Det pågår også arbeid på to damanlegg og flomsperre i Kvam. Jevnt over litt større aktivitet i Hedmark på grunn av jernbane og kommunale utbygginger. Dette sysselsetter også entreprenører fra Oppland. I begge fylkene er det en del hyttebygging og fiberkabelgrøfter. Fortsatt lite utenlandsk arbeidskraft blant maskinkjørere, men det er ofte folk fra bemanningsselskaper på grøft og grunnarbeid.

Personalsituasjon

I Telemark/Vestfold gikk regionalt verneombud (RVO) av med pensjon i sommer, og ny RVO var på plass fra august 2016. Det har i 2016 vært noen kortere periode med sykemeldinger, og en 40 % i en litt lengre periode.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Kurs, seminarer osv. deltatt på av RVO-ene

Kommentar

RVO-ene har ulikt behov for deltakelse på kurs og kompetansetiltak.

MEFs årlige arrangement Arctic Entrepreneur har gode faglige sekvenser for RVO-ene. Sprengning og sprengningsuhell er bare en av mange viktige temaer. Flere av RVO-ene har deltatt på Workshop’ene til Arbeidstilsynet i Trondheim, der tema har vært arbeid i høyden, arbeidstid og sprengning. Den store HMS-konferansen på Lillestrøm hadde også mange læringspunkter. I tillegg har de årlige fagsamlingene, både internt og sammen med Arbeidstilsynet, hatt stor nytteverdi.

Andre kompetansetiltak har i stikkordsform vært: Engelskkurs, ulykkesgransking, sikkerhetskurs hos Jernbaneverket, bergsprengning og kurs for prøvenemder i maskinbransjen.

Kurs, seminarer osv. holdt av RVO-ene

Kommentar

Som tidligere år har de fleste av RVO-ene gjennomført flere kurs og ulike former for opplæring, blant annet i bedrifter og kommuner. Dette har vært innenfor temaene internkontroll, byggherrefor­skriften og veiledning i grøftearbeid. Det har også vært verneombudssamling både i Oslo og i Trondheim der flere av RVO-ene har forelest.

Innenfor OKAB har det vært flere lærlingesamlinger, og også innenfor VG2 anleggsteknikk på videregående skole, med opptil 15 elever per klasse, er RVO-ene ønsket, og deltar i forelesninger. RVO-ene har hatt inn­legg for ulike bedriftshelsetjenester, og det har både vært forelest på koordinatorskolen og hatt innlegg under workshop’en i Trondheim, med tema sprengning.

To av RVO-ene deltar også som sensor under oppkjøring for fagbrev innenfor maskin. Opplæring av et nytt regionalt verneombud er også en del av opplæringsbildet for 2016.

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

Antall besøk på anleggs-/byggeplass:

3332

Kommentar

Måltallet for 2016 var 2960 besøk for et samlet RVO-korps. Dette målet ble nådd med god margin, og 3332 besøk på et år er det høyeste besøkstallet RVO anlegg noen gang har hatt på et enkelt år.

I 2016 har det ikke blitt gjennomført noen større prosjekt som har båndlagt tid for RVO-ene. Det har vært lite sykefravær, og en ikke altfor hard og lang vinter i store deler av landet bidro til jevn syssel­setting innen maskin- og anleggsbransjen.

Registrerte stans

Antall stans etter arbeidsmiljølovens § 6-3:

73

Fordelingen på ulike stansingsgrunnlag

Fordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene i 2015 og 2016

Kommentar

Antall stans i 2016 er noe mindre enn tidligere år. Arbeid med grøfter er den typen arbeid som desidert topper grunnlag for stans. Her er det samtidig et todelt bilde. Mange melder også tilbake om at sikkerheten rundt grøftearbeid har bedret seg betraktelig. Brosjyren «Veileder for grøftearbeid» blir brukt aktivt, og det er gode tilbakemeldinger på den som veileder i det daglige arbeidet. Andre stansingsgrunner har blant annet vært manglende nødstopp, arbeid i høyden, og maskiner i generell dårlig tilstand og som ikke har blitt sertifisert på flere år.

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler på de ulike grunnlagene i 2015 og 2016

Fordelingen av registrerte gjengangere i 2016

Totalt: 1911

Kommentar til registrerte gjengangere

Registrerte feil og mangler er nå omtrent på samme nivå som i 2014. Noen flere besøk i 2016 enn i 2015 kan også være litt av grunnen til økningen.

Som tidligere år er det manglende eller utgåtte HMS-kort som topper statistikken. En del bedrifter mener at innhenting av HMS-kort er tidkrevende og unødvendig komplisert. RVO-ene har utarbeidet en «pakke» med litt forenklede HMS-maler. Disse er laget for å hjelpe bedriftene til å gjennomføre minimumskravene til risikovurderinger, grøfteplaner, avvikssystemer, vernerunder, varslinger om ulykker og hendelser, enkel sprengningsplan, verneombudsavtale med videre. RVO-ene er også behjelpelige med å søke om HMS-kort, noe de får gode tilbakemeldinger på, samtidig som det sparer bedriftene for unødvendige kostnader på konsulentbruk.

Manglende kontroll og sertifisering på maskiner kommer høyt opp på statistikken, det samme med manglende risikovurdering, manglende verneombud eller annen ordning. Det er også mangler i det personlige verneutstyret og i byggherres SHA-planen.

Når det gjelder sikring av arbeidere på trafikkerte veier, er det også et todelt bilde. Noen steder er det arbeidsskilting og fysisk sperre med betong- eller aluminiumskanter, andre steder er skilting, fysisk sikring og risikovurdering mangelfull. Dette kan lett føre til alvorlige ulykker.

RVO-ene får mange positive tilbakemeldinger på veiledning og råd de gir til bedriftene og ute på arbeidsplassene. RVO-ene ser også at de mindre bedriftene har størst forbedringspotensial, mens mye er på plass i de større bedriftene.

Spise/skiftebrakker og sanitærforhold

Kommentar til brakker og sanitærforhold

Tallene her varierer litt fra år til år, men utfordringene er omtrent de samme; manglende spiserom, toalett og vaskemuligheter på kortvarige og mindre anlegg. Som RVO-ene uttrykker det: «Brakkeproblematikken viser bare noe av virkeligheten som rår på området. Skal det skje en endring her, må myndighetene mer på banen, både gjennom tilsyn og ved å endre regelverket slik at det blir klarere».

Samarbeid mellom de regionale verne­ombud og Arbeidstilsynet

Samarbeidet med RVO bygg er litt vekslende, men oppfattes som godt. Når det gjelder samarbeidet med arbeidstilsynet er det i alt overveidende positivt. Det er noen merknader om manglende tilbakemeldinger, lang behandlingstid, og at det enkelte ganger føles som at det gode samarbeidet forutsetter at RVO-en er føyelig og ikke stiller kritiske spørsmål.

Andre kommentarer

Også dette året har det blitt holdt faglige HMS-foredrag for kommuner og større entreprenører. Her møter man både ledelse og arbeidstakere. Tilbakemeldingene er gode.

RVO-ene får også mange positive tilbakemeldinger når de er ute på besøk. De trodde at dette med spørreundersøkelse kunne bli litt vanskelig og negativt oppfattet, men det har ikke slått til. En bedrift sa følgende i en e-post: «Takk for god rapport. Vi trodde ordningen bare var en avgift, men nå ser vi at ordningen faktisk fungerer godt ute.»

RVO-ene uttrykker bekymring rundt lange skift og nattarbeid. De er også litt frustrert fordi støv­pro­blematikken (borestøv) ikke blir tatt på alvor. RVO-ene skulle også gjerne sett at inspirasjon og nyvinninger innenfor HMS i større grad nådde ut til arbeidstakerne, og ikke stoppet opp på kontoret, særlig etter store konferanser.

Når man setter aktiviteten til RVO-ene i 2016 opp mot virksomhetsplanen for RVO anlegg (9 punkt), ser man at de aller fleste punktene er oppfylt.