meny
Illustrasjonsbilde

Formålet med regionale verneombud

Fondets virksomhet er regulert av Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14–2) og Forskrift om organi­sering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).

Ordningen med regionale verneombud ble etablert i 1981. Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidsplassene ofte er mobile og at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område.

Risikoen for ulykker og helseskader er særlig høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Stor turnover i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Ordning med faste regionale verneombud vurder forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og stimulerer virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist.

Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Jf. Forskrift om administrative ordninger § 3-6, siste ledd, kan fondsstyret bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og prosjekter som ble avsluttet i 2016 finner du her.

Mer informasjon om ordningen finnes på RVO BA fondets nettsider.

Oppnevning av regionale verneombud

De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2016 hatt 28 ombud, 14 i hver av de to bransjene.)