Avsluttede prosjekter

1. Utvikling ergonomiportalen

Formål:
Videreutvikling av informasjonsportal med veiledninger, gode råd, smarte løsninger og tips om hjelpemidler for å kunne forebygge muskel/skjelettplager og lidelser knyttet til tungt og ensformig arbeid.  Risikovurdering, oppfølging av tiltak knyttet til temaene vibrasjoner og støy. Vibrasjonskalkulator også for helkroppsvibrasjoner samt vurdering av støy opp mot tiltaksverdi og grenseverdier.


Ansvarlig:
EBA 

Bevilget beløp: 

406 000 kroner 


Utvikling ergonomiportalen

2. Verneombudsordning under press?

Formål:
Det ønskes å gjøre en videre utredning, analysering og forskning av 3 hovedfunn fra 2015-prosjektet.
I tillegg ønsker man å se hvordan verneombudsrollen fungerer i store prosjekter med utenlandske hovedentreprenører og norske underentreprenører. 

Ansvarlig:
FAFO

Bevilget beløp:
1 514 250,-


Verneombudsordning under press?

3. Utvikling av ny strømulykke-app

Formål:
Utvikle en ny og forbedret app med flere funksjoner, flere språk og enda bedre pedagogisk tilnærming til bruker 

Ansvarlig:
NELFO

Bevilget beløp:
115 000,- 


Utvikling av ny strømulykke-app

4. Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Formål:
Bidra til bedre sikkerhetsstyring og dermed færre ulykker.

Ansvarlig:
SINTEF

Bevilget beløp:
500 000,-


Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

5. Rus- og spilleforebyggendearbeid på 1-2-3

Formål


Ansvarlig

- Nå ut i flere informasjonskanaler, oppdatere bransjetilpasset informasjonsmateriell.

- Øke generell kompetanse innenfor området og kvalitetsikring av oppfølgingen av den enkelte medarbeider.

Les Veileder i nulltolleranse her

Hent AKANS app her


AKAN

Bevilget beløp

215 000,-



Rus- og spilleforebyggendearbeid på 1-2-3

6. Proaktiv sikkerhetsstyring i bygge- og anleggsbransjen – kompleks organisering og dynamisk risikobilde

Formål


Ansvarlig

Skape kunnskap om helhetlig sikkerhetsstyring:

- Gjennom prosjekters livsløp; fra tidlig fase til daglig utføring

- Mellom ulike aktører; byggherrer, entreprenører, underentreprenører, innleide og andre aktører i bransjen

Sluttprodukt SIBA:

SJA-brosjyre
SJA-skjema

https://sikkerhet-ba.no/


SINTEF Teknologi og samfunn

Bevilget beløp

1 000 000,- (med mulighet for ytterligere
1 000 000,-)



Proaktiv sikkerhetsstyring i bygge- og anleggsbransjen – kompleks organisering og dynamisk risikobilde

7. Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydning for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid



Formål

Ansvarlig

- Utføre tester av koordinasjon og gripekraft i hender hos arbeidere ute i felten

- Under kontrollerte forhold, utføre målinger av koordinasjon og gripekraft før og etter kortvarige, men høye vibrasjonseksponeringer

- Vurdere resultatene fra undersøkelsene opp mot ulykkesrisiko 

Sluttrapport

Mesta AS

Bevilget beløp

385 000,-


Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydning for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid

8. Livslangt yrkesliv inne bygg- anleggsbransjen (Forprosjekt)

Formål


Ansvarlig

Avdekke hvordan undervisningskompetansen innenfor ergonomi kan bedres innenfor yrkesfaglig utdanning og hvordan dette kan følges opp ute i lærebedriftene og i lærlingetiden

Sluttrapport


EBA og Fellesforbundet Trøndelag

Bevilget beløp

263 605,-

 



Livslangt yrkesliv inne bygg- anleggsbransjen (Forprosjekt)

9. Sikkerhetsveiledninger

Formål


Ansvarlig

- Implementere standard for utforming av sikkerhets-veiledninger for sikker bruk av arbeidsutstyr innen bygge- og anleggsvirksomhet

- Utarbeide sikkerhetsveiledninger for et utvalg arbeidsutstyr
- Etablere et elektronisk samhandlingsrom som gjør sikkerhetsveiledninger lett tilgjengelig for utvalgte brukergrupper

Mer informasjon om sikkerhetsveiledningene fås hos Norsk Utleieforening.


Norsk Utleieforening
 

Bevilget beløp


2 743 750,-


Sikkerhetsveiledninger

10. Privatmarkedet i byggenæringen; Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem?

Formål


Ansvarlig

Prosjektet skal gi et forskningsbasert utgangspunkt for utvikling av tiltak som kan bidra til å bekjempe dårlige HMS-forhold og svart arbeid i den delen av arbeidsmarkedet som er knyttet til byggearbeid for private hushold.

Sentrale forskningsspørsmål vil være knyttet til:
1. Utviklingen og aktører i privatmarkedet
2. Hvilke utfordringer møter de regionale verneombudene
3. Omfang og årsaker til svart arbeid
4. Om det er særegne HMS-utfordringer
5. Handlingsmønstre til kundene i privatmarkedet; mulige tiltak og virkninger.

Prosjektrapport


Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo
Bevilget beløp

1 403 125,-


Privatmarkedet i byggenæringen; Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem?

11. Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS

Formål


Ansvarlig

- Foreta vibrasjonsmålinger ved fjellsikringsarbeid for å få mer nøyaktige data på vibrasjonseksponeringer ved ulike reelle arbeidsoperasjoner.

- Få kunnskap om utstyr og hjelpemidler som er mest effektive i å redusere vibrasjonseksponeringen.

- Få mer kunnskap om hvilken innvirkning arbeidsteknikk har på vibrasjonseksponeringen.

- Utarbeide en rapport og en Power Point-presentasjon om resultatene fra prosjektet slik at kunnskapen kan spres til alle involverte i bransjen, tilsynsmyndighetene, de regionale verneombudene m.fl.
           
Kartleggingsrapport


Mesta AS

Bevilget beløp

380 000,-



Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS

12. Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse

Formål


Ansvarlig

Tilby et verktøy (instrument, kunnskap og metode) som gjør det mulig å kvalitetssikre bruk av støvmasker.

Rapport personlig verneutstyr

           
Støvlungesykdom (brosjyre)

Støvmasker (brosjyre)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Bevilget beløp


244 600,-


Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse

13. Ergonomi i Bygg og Anlegg - En ergonomi-portal for Bygge- og Anleggsnæringen

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsportal hvor bygg- og anleggsbransjen har et materiale som demonstrerer tungt og ensformig arbeid, hvordan tilrettelegge i arbeidet, samt hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig for å redusere risikofaktorer. Materialet skal også benyttes blant annet til veiledningsinformasjon og opplæring i bedriftene.

Ergonomiportalen


Entreprenør-foreningen - Bygg og anlegg (EBA) 
 

Bevilget beløp


4 079 445,-


Ergonomi i Bygg og Anlegg - En ergonomi-portal for Bygge- og Anleggsnæringen

14. Ergonomianalyse i bygg og anleggsbransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (Forprosjekt)

Formål


Ansvarlig

Hovedprosjektets formål er å sikre god ergonomi for utøvende i bygge- og anleggsbransjen for å forebygge og redusere slitasjeskader, og derigjennom senke sykefraværet og unngå utstøting og frafall fra arbeidslivet. God ergonomi på byggeplassen tilrettelegges best hvis den planlegges allerede på arkitektens tegnebord og tas hensyn til gjennom hele verdikjeden fra byggherre, gjennom prosjektering og ut på byggeplassen.


Forprosjektet formål
er å:
• Bli kjent med aktørene/byggeprosjektene
• Innledende intervju med deltagere i hovedprosjektet
• Gjennomgang av dokumentasjon
• Etablering av modeller for bruk i hovedprosjektet
• Forslag til spørsmål for survey


Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Bevilget beløp

120 000,-


 


Ergonomianalyse i bygg og anleggsbransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (Forprosjekt)

15. Veiledning for arbeid i grøft

Formål


Ansvarlig

Lage en veileder/bransjestandard som øker kompetansen omkring sikring av grøfter.

Veileder for grøftearbeid




  
           


Norsk Arbeidsmandsforund og Maskinentreprenørenes Forbund


Bevilget beløp


145 000,-


Veiledning for arbeid i grøft

16. Grunnopplæring HMS bygg og anlegg

Formål


Ansvarlig

Revidere og videreutvikle dagens undervisningsmateriell for bruk i den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU.

Brosjyre


Byggenæringens Forlag og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg


Bevilget beløp


1 070 375,-


Grunnopplæring HMS bygg og anlegg

17. Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig men til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen

Formål


Ansvarlig

Identifisere risikofaktorer i ulykker som gir varig mén til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Risikofaktorene skal analyseres for å kunne identifisere forebyggende tiltak og for å finne særtrekk ved disse alvorlige skadene som er annerledes enn for de mindre alvorlige arbeidsskadene for denne gruppen.

Resultat

Metoderapport

UiO, Institutt for helse og samfunn 


Bevilget beløp


977 250,- 


Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig men til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen

18. Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker

Formål


Ansvarlig

Utvikle en applikasjon som kan lastes ned på smarttelefon med informasjon om hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. Informasjonen er til vedkommende som er eksponert, kollegaer, verneombud, arbeidsgiver, HMS-myndigheter, bedriftshelsetjenester, helsevesen eller andre som har behov.

Resultat
 

Informasjon

Last ned appen her

NELFO 


Bevilget beløp


200 000,-


Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker

19. Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen fra skole til arbeidsliv: Utvikling av verktøykasse

Formål


Ansvarlig

Utvikle en ”verktøykasse” for  arbeidet med sikkerhet, ulykker og helseplager, som kan komme regionale verneombud, men også andre aktører i bransjen til nytte. Dette som en oppfølging av Fafos undersøkelse i 2006.

Resultat
 

Rapport om verktøykassa

Hånbok for RVO

Folder for deg som har ansvaret for unge arbeidstakere

IRIS
(Rogalands-forskning)


Bevilget beløp


1 200 000,-


Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen fra skole til arbeidsliv: Utvikling av verktøykasse

20. Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping

Formål


Ansvarlig

Frembringe konkret kunnskap om HMS-arbeidet og holdninger til HMS i små og mellomstore bygge- og anleggsbedrifter. Se på konsekvenser og utfordringer for HMS på norske bygge- og anleggsplasser knyttet til bruk av arbeidskraft fra nye EU-land. Dette som en oppfølging av Fafos undersøkelse i 2006.

Resultat
            

Prosjektrapport

Fafo
 

Bevilget beløp


1 620 000,- 


Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping

21. Forprosjekt om livsfaseorientert personalstrategi i bygge- og anleggsbransjen

Formål


Ansvarlig

Utvikle og implementere en bærekraftig livsfaseorientert personalstrategi i BA- bransjen.

I forprosjektet gjennomføres en gapanalyse for å kartlegge problemoppfatningene til de som ”har skoen på” og som ”eier” problemene, dvs. de sentrale aktørene i feltet.

Resultat
Forstudien er gjennomført. Søkes videreført i hovedprosjekt.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 

Bevilget beløp


394 375,-


Forprosjekt om livsfaseorientert personalstrategi i bygge- og anleggsbransjen

22. Veileder for byggherrer og prosjekterende i forbindelse med bergsprengningsarbeid

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en veileder som skal bidra til at bergsprengningsarbeidet blir utført på en sikrere måte enn i dag.

Resultat
Veilederen (NFF-håndbok nr. 07) kan bestilles på nff@nff.no og koster kr 200,- pr stk.

For mer informasjon, se http://www.nff.no/article.php?id=531.


Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk
 

Bevilget beløp


200 000,-


Veileder for byggherrer og prosjekterende i forbindelse med bergsprengningsarbeid

23. Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt)

Formål


Ansvarlig

- Utarbeide en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av et hovedprosjekt knyttet til utvikling av en elektronisk portal for tilgjengeliggjøring av sikkerhetsveiledninger.

- Utarbeide nødvendig dokumentasjon som grunnlag for søknad om finansiering av et slikt hovedprosjekt.


Norsk Utleieforening
 

Bevilget beløp


300 000,-

Resultat    
Tilskudd til hovedprosjekt innvilget    


Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt)

24. Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en oversikt over farlig arbeidsutstyr i bruk innen bygg og anlegg, definere informasjons- og opplæringsbehovet, samt tilrettelegge for dokumentasjonsordning.


Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg (EBA)
 

Bevilget beløp


2 502 000,-
Resultat    

Opplæringsmateriellet finnes på www.trainingportal.no/bygg (betalingsløsning). Trykte hefter kan bestilles hos Byggnæringens Forlag

   


Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg

25. Utvikling av en brukerstyrt metode for styrking av vernearbeidet i små og mellomstore bedrifter

Formål


Ansvarlig

Utvikle en brukerstyrt metode for styrking av vernearbeidet i små og mellomstore bedrifter:
  • Utvikle en samling av erfaringer for hvilke utfordringer vernetjenesten i BA-bransjen står overfor i dag 
  • Utvikle en samling av gode tips og ideer til hvordan praktisk løse utfordringer og dilemmaer man kan komme oppi 
  • Utvikle undervisningsmateriell med utgangspunkt i utfordringer og løsninger, jf. over.

Alna HMS-senter
 


 
 Resultat
 
  Bevilget beløp
Sluttrapport   165 000,-


Utvikling av en brukerstyrt metode for styrking av vernearbeidet i små og mellomstore bedrifter

26. Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling

Formål


Ansvarlig

Frembringe og spre kunnskap som er nyttig for RVOene, om HMS-systemets virkemåte, betingelser som må oppfylles for å få til læring, og hvilke strategier som vil være effektive for å få til videre utvikling.


NIFU 
 

Resultat


Bevilget beløp

NIFU rapport 23-2011
1 061 000,- 


Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling

27. Studie av helse og eksponering ved driving av tunnel

Formål


Ansvarlig

Kartlegging av eksponering for høye støvkonsentrasjoner ved arbeid i tunnel, spesielt ved bruk av tidsoppløste signaler med formål å kartlegge høye toppeksponeringer.

Hovedmålsettinger:
  • Studere mulige forandringer i helsen til tunnelarbeidere forårsaket av eksponering for støv og gass og ved hvilket nivå for eksponering eventuelle forandringer oppstår
  • Bidra til å gi en dypere forståelse av eksponeringen ved driving av tunnel

STAMI 
 

Resultat


Bevilget beløp

Sluttrapport tunnel
600 000,- 


Studie av helse og eksponering ved driving av tunnel

28. Konferanse om unge arbeidstakere

Formål


Ansvarlig

Gjennomføre en dagskonferanse i hhv Tromsø og Oslo


Program

Arbeidstilsynet og Fondsstyret
 

Bevilget beløp


152 637,-


Konferanse om unge arbeidstakere

29. Brosjyre om sikring av arbeid på tak

Formål


Ansvarlig

Lage brosjyre basert på partenes felles dokument, publisert bl.a. på BNLs nettside.

Fondsstyret

 

Resultat


Bevilget beløp

Takbrosjyren
23 061,-


Brosjyre om sikring av arbeid på tak

30. Frikjøp av byggherreblanketter

Formål


Ansvarlig

Gjøre den nye byggherreforskriften tilgjengelig i form av standardiserte elektroniske blanketter. Dette vil gi bransjens aktører økt kunnskap om plikter og ansvar i Byggherreforskriften.

Frikjøpet skal skje i forbindelse med en kampanje for synliggjøring av nytt verktøy til Byggherreforskriften. Frikjøpet innebærer at aktørene i bransjen kan laste ned blankettene til redusert pris.

Blankettene kan bestilles hos Standard Norge. Du finner bestillingssiden her.

Byggnæringens Landsforening (BNL) 
 

Bevilget beløp


250 000,-


Frikjøp av byggherreblanketter

31. Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: Studie/undersøkelse

Formål


Ansvarlig

Bidra til økt kunnskap, kontakt og samarbeid mellom RVOene, arbeidsplassene og skolene i regionen - som et ledd i å forebygge skader og ulykker blant unge arbeidstakere i gruppen 16-24 år i BA-bransjen.

Tilleggsprosjekt: Kvantitativ studie av lærlinger


IRIS
(Rogalandsforskning)
 

Resultat


Bevilget beløp

iris-2007-125           
rapport_2008_238-kaar
rapport-2009-137
rapport-iris-2010_066 

2 270 750,- 


Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: Studie/undersøkelse

32. Informasjonsbrosjyre om RVO-ordningen

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsbrosjyre om RVO-ordningen til bruk ved bedriftsbesøk, kurs osv.
NAF og FF
 

Resultat


Bevilget beløp

RVO brosjyre
41 600,- 


Informasjonsbrosjyre om RVO-ordningen

33. Velkommen som arbeidstaker i Norge (brosjyre, flere språk)

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsbrosjyre om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen - om plikter og rettigheter som arbeidstaker i Norge.

Brosjyren er utgitt på åtte språk.

Fondsstyret og Arbeidstilsynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyre
150 000,-
pr. opptrykk  


Velkommen som arbeidstaker i Norge (brosjyre, flere språk)

34. Tungt og ensformig arbeid (Ergonomiske hjelpemidler i Bygg- og Anleggsnæringen) - forprosjekt

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonskanal der bedriftene kan hente gode råd, veiledning, tips om hjelpemidler og smarte løsninger for å forebygge muskel- og skjelettlidelser.

Formålet med forprosjektet:
  • Sikre nødvendige avklaringer mht hovedprosjektets omfang osv.
  • Utarbeide en prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet

Hovedprosjekt igangsatt.


Entreprenør-foreningen - Bygg og anlegg (EBA) 
 

Bevilget beløp


375 000,-


Tungt og ensformig arbeid (Ergonomiske hjelpemidler i Bygg- og Anleggsnæringen) - forprosjekt

35. Unge arbeidstakere og risiko - informasjonsvideo

Formål


Ansvarlig

Bevisstgjøre alle som jobber med unge arbeidstakere om hvilke faktorer som kan forebygge ulykker. Videoen kan brukes i møter med skoler, arbeidstakere, veiledere, faddere og arbeidsgivere.
Arbeidstilsynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Videoen "Trygt hjem til middag"
160 000,-


Unge arbeidstakere og risiko - informasjonsvideo

36. Støvproblemer ved bergboring

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsbrosjyre om helsefarer og om metoder for støvoppsamling ved bergboring.
Norsk Arbeidsmandsforbund
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyre
47 000,-  


Støvproblemer ved bergboring

37. Hva kunne vært gjort for å unngå skaden?

Formål


Ansvarlig

Få økt kunnskap om hva unge arbeidstakere tenker  om ulykkesskaden med fokus på arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Fokus på forebyggbare forhold.

 


Direktoratet for arbeidstislynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport
750 000,- 


Hva kunne vært gjort for å unngå skaden?

38. Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

Formål


Ansvarlig

Kartlegge omfanget av svart økonomi og brudd på helse, miljø og sikkerhets-bestemmelsene i bygge- og anleggsbransjen i Grenland.

 


Grenlandssamarbeidet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport Telemarksforskning

Prosjektside Telemarksforskning

720 000,- 
 


Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

39. Visualisering av god HMS

Formål


Ansvarlig

Redusere ulykker og skader innen næringen. Påvirke holdninger til risikobetont arbeid på en lettfattelig måte gjennom gode illustrasjoner/ tegninger av gode og dårlige arbeidssituasjoner. 


Byggenæringens Landsforening
 

Resultat


Bevilget beløp

Illustrasjonsarkiv
645 000,- 


Visualisering av god HMS

40. Brosjyre rettet mot polske og baltiske arbeidstakere

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en brosjyre om lov- og avtaleverk, allmenngjøringsvedtak m.m. Brosjyren skal innehold informasjon som er nødvendig for å kunne arbeide i Norge uavhengig av firmatilknytning.
Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene
 

Resultat


Bevilget beløp

Se prosjektet "Velkommen som arbeidstaker i Norge"
303 000,- 


Brosjyre rettet mot polske og baltiske arbeidstakere

41. EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Formål


Ansvarlig

Fremskaffe kunnskap om arbeids- og tjenestevandringenes konsekvenser og utfordringer for HMS-situasjonen i bygge- og anleggsbransjen. 


Fafo
 

Resultat


Bevilget beløp

Fafo-rapport 2007:3
1 010 000,- 


EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

42. Brosjyre om enmannsbedriften

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en brosjyre om HMS for enmannsbedrifter i bygge- og anleggsbransjen.
Brosjyren er utgitt på seks språk.

Fondsstyret
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyre (norsk)

Brosjyre (andre språk)

600 000,-.
Opptrykk etter regning


Brosjyre om enmannsbedriften

43. Diseldrift under jord

Formål


Ansvarlig

Uttesting av ettermontert renseutstyr for dieselmotorer
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk
 

Resultat


Bevilget beløp



300 000,-.


Diseldrift under jord

44. Husvær og innkvartering i bygg og anlegg

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en brosjyre om husvær, brakker, innkvartering og personalrom.
Arbeidstilsynet og regionale verneombud
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyre
130 575,-.


Husvær og innkvartering i bygg og anlegg

45. Seriøsitet i byggenæringen

Formål


Ansvarlig

Gjennomføre pilotprosjekt med sikte på å forbedre internkontrollsystemet på byggeplass, herunder å utvikle nye kontrollrutiner bl.a. med utvikling av ID-kort.
Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Skattedirektoratet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport
600 000,.
 


Seriøsitet i byggenæringen

46. Frafall og utstøting i bygge- og anleggsnæringen

Formål


Ansvarlig

Belyse yrkesforløpet for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen, herunder årsaker til frafall og utstøting
Partene i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet
 

Resultat


Bevilget beløp

Innformasjon om sluttrapporten

Rapport kan bestilles hos AFI

2 864 400,-


Frafall og utstøting i bygge- og anleggsnæringen

47. Hyttebygging i Hedmark og Oppland

Formål


Ansvarlig

Kartlegge arbeidsforholdene i denne bransjen generelt, og i særlig grad undersøke hvilke forhold utenlandske arbeidstakere arbeider under.
Regionalt verneombud bygg, Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Arbeidstilsynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport
193 000,-


Hyttebygging i Hedmark og Oppland

48. PCB og arbeidsmiljø i bygg

Formål


Ansvarlig

Kunnskapsinnhenting, utvikling/beskrivelse av arbeidsmetoder og vernetiltak samt utvikling av kompetansehevende tiltak.
Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening
 

Resultat


Bevilget beløp

PCB-veileder
800 000,-


PCB og arbeidsmiljø i bygg

49. HMS-brosjyre

Formål


Ansvarlig

Utvikling og distribusjon av HMS-informasjonsmateriell til bygge- og anleggsbransjen
Direktoratet for arbeidstislynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyren er trukket tilbake for revisjon, se Arbeidstilsynets nettside
262 000,- (inkl. opptrykk)


HMS-brosjyre

50. Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel

Formål


Ansvarlig

Utarbeide bransjerettet informasjons-materiell basert på funn/resultater fra STAMIs prosjekt om helse og eksponering ved driving av tunnel.
           
Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Hvordan unngå alvorlige helseskader ved arbeid i tunnel


Bergarbeidsgruppen RVO Anlegg


Bevilget beløp


145 000,-


Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel

51. Borerobot

Formål


Ansvarlig

Gå i dybden på HMS-utfordringene ved bruk av konvensjonelle arbeidsmåter og forbedringspotensialer ved bruk av nyutviklet borerobot.

Resultat:
Veiledning for et sikrere og bedre arbeidsmiljø (brosjyre)


Vintervoll AS

Bevilget beløp

360 000,-


Borerobot

52. Sikkerheit i kvardagen

Formål: 

Finne årsaker til at spesielt yngre arbeidstakere ikke klarer å leve opp til de forventninger og krav som stilles til aktsomhet og tilstedeværelse i det daglige arbeidet.

Ansvarlig:
K.A. Aurstad AS 

Bevilget beløp: 
1 790 000 kroner 

Sluttrapport


Sikkerheit i kvardagen

53. Veileder for sikker bruk av masseforflytnings-maskiner

Formål:

Lage en veileder for maskinførere. Veilederen skal på en enkel måte synliggjøre risikoforholdene maskinførere og arbeidsgivere må ta hensyn til.  

Ansvarlig: 
Norsk Arbeidsmandsforbund 

Bevilget beløp:
360 000 kroner 


Veileder for sikker bruk av masseforflytnings-maskiner

54. Sikker bruk av arbeidsutstyr; e- læring

Formål:
Øke kompetansen for farene ved bruk av arbeidsutstyr, og dermed få færre alvorlige hendelser. Sørge for forståelig opplæring på flere språk. Gjøre det enklere for alle parter å tilegne seg nødvendig og påkrevet kompetanse om bruk av farlig arbeidsutstyr.

Ansvarlig:
EBA

Bevilget beløp: 
462 500 kroner 

Resultat:

Sluttrapport

www.byggenaringensnettskole.no


Sikker bruk av arbeidsutstyr; e- læring