Hva gjør de regionale verneombudene?

test_rvo
De regionale verneombudene (RVO) har siden 1981 arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på bygge- og anleggsplasser. De er verneombud for arbeidstakerne som ikke har eget verneombud - også enmannsbedrifter.

RVO-ene sin oppgave er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og enmannsbedrifter på arbeidsplassen. RVO-ene reiser uanmeldt på besøk til arbeidsplassene.

Ordningen kom i stand i 1981 på bakgrunn av de spesielle arbeidsmiljøforholdene som finnes i bransjen. Risikoen for ulykker, skader og helseproblemer er høy.En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og flytting av arbeidstakere fra arbeidsplass til arbeidsplass, gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og underentreprenører på samme arbeidsplass forsterker denne effekten.
Alle virksomheter innen bransjen omfattes av ordningen.

RVO-ene sin oppgave er å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og stimulere til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette gjøres ved å informere om regelverket, rådgi på løsninger av arbeidsmiljøspørsmål samt påpeke mangler. På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud, har RVO-ene samme plikter og rettigheter som et ordinært verneombud. RVO-ene skal medvirke til at verneombud blir valgt og til å få opprettet arbeidsmiljøutvalg. RVO-ene har i tillegg mulighet til å stanse arbeidet hvis de mener det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse jf. arbeidsmiljøloven §6-3. Dette gjelder også for enkeltpersonsforetak.

Det er avgjørende å ha et godt samarbeid med forbundenes ulike organisasjonsledd og bygge- og anleggsbransjens ulike lands-sammenslutninger. RVO-ene anser det også som viktig og nødvendig å ha et godt samarbeid med Arbeidstilsynet. RVO-ene har i tillegg som en prioritert oppgave å drive informasjon på videregående skoler med bygg- og anleggsfag samt byggtekniske linjer.