Klageadgang

Klage på ilagt avgift

Skriftlig klage sendes til sekretariatet for regionale verneombud. Sekretariatet sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og tar stilling til om klagen skal gis medhold.

Dersom sekretariatet ikke gir klagen medhold, legges saken frem for Fondsstyret med forslag til vedtak. Fondsstyret tar deretter beslutning i klagesaken.

Fondsstyrets vedtak kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet, jf. Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 3-8. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket anses å ha kommet frem til virksomheten.

Innkreving av avgift, stilles i bero til klagen er ferdigbehandlet.