Informasjon om ordningen regionale verneombud

mg_0194b-arb

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av staten ved kgl. res. av 13. februar 1981 og er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiverorganisasjonene Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen finansieres av en årlig avgift som betales inn fra bedriftene i bygge- og anleggsnæringen.

Det spesielle for bygge- og anleggsbedrifter er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for ulykker, skader, helseproblemer og utstøting fra arbeidslivet i bygge- og anleggsbransjen, besluttet staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område.

De regionale verneombudene kan besøke alle arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Ved besøkene skal de regionale vernombudene alltid sjekke følgende:

  • bedriftene har arbeidsmiljøutvalg dersom bedriftene er så store at de er pålagt dette
  • det er valgt verneombud eller inngått skriftlig avtale om en annen ordning
  • det er avtalt hvem som skal ha ansvaret for samordningen av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplasser hvor flere arbeidsgivere er til stede
Etter forespørsel fra bedriftene kan de regionale verneombudene gi råd og veiledning om vernearbeid og arbeidsmiljø. På arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud, trer det regionale verneombudet inn i verneombudets sted og har de samme rettigheter og plikter som et valgt verneombud. På disse arbeidsplassene skal det regionale verneombudet: 
  • bidra til å bedre arbeidsmiljøet og beskytte og ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøspørsmål
  • varsle arbeidstakere og arbeidsgivere om uheldige forhold på arbeidsplassen
  • gi råd til arbeidsgivere ved gjennomføring av tiltak
  • stanse arbeidet ved umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse (jf. arbeidsmiljøloven § 6-3)